Những bước tiến mới trong ngành cấy chỉ điều trị bốn nhóm bệnh lý
Ứng dụng căng chỉ, cấy chỉ vào trong công tác điều trị có thể ghi nhận được nhiều lợi ích với bốn nhóm bệnh lý...