I. Thành tích bệnh viện


1. Danh hiệu thi đua2. Hình thức khen thưởng